Kylinstallationsarbeten – Nyinstallation

Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete. Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond.

Kylinstallationsarbeten – Nyinstallation

Vad Kylinstallationsarbeten – Nyinstallation innehåller?

Kylinstallationsarbeten - Nyinstallation
Byggföretag
  Namnge checklistan
   Datum
    Version
     Framtagen av
      Godkänt av
       Deltagare
        Planering av arbetet
        1. Innan arbetet påbörjas, går kylmontörer och arbetsledare igenom:
         a) skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner om arbetet kräver det?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         b) att det finns skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att använda en maskindriven lyftanordning?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         c) att redskap / utrustning / maskin / lyftanordning som ska tas med är i fullgott skick?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         d) vilken personlig skyddsutrustning som ska användas?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         e) den utrustning för första hjälpen som ska tas med?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         2. Är utrymningsvägar kontrollerade och kända av alla innan ingrepp i köldmediesystemet görs?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         3. Innan arbetet påbörjas, har ni bedömt risker för t.ex. tryck, brandfarlighet och giftighet vid:
          a) arbete med köldmedium / köldbärare / olja?
          • Ja
          • Nej
          • Ej relevant
          Riskbedömning
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          b) elarbete?
          • Ja
          • Nej
          • Ej relevant
          Riskbedömning
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          c) arbete med lyftanordningar / lyftredskap och transporthjälpmedel?
          • Ja
          • Nej
          • Ej relevant
          Riskbedömning
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          4. Känner kylmontörerna till riskerna med de hälsofarliga kemiska produkter de arbetar med?
          • Ja
          • Nej
          • Ej relevant
          Riskbedömning
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          5. Kontrolleras att stege / hantverkställning / arbetsplattform:
           a) är funktionsduglig och lätt att hantera?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           b) är försedd med nödvändigt skydd för säkert arbete?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           c) är försedd med glidskydd (gäller stege)?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           d) har monteringsanvisningar (gäller hantverksställning)?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           e) är besiktigad (gäller arbetsplattform)?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           Lyftanordning, transportmedel, utrustning / verktyg m.m.
           Lyftanordning / lyftredskap, transportmedel, manuella lyft m.m.
            6. Används lätthanterlig och flexibel lyftare, t.ex. truck, för lyft av tunga aggregat m.m?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            7. Säkras lasten så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            8. Vid användning av mobil lyftanordning, finns det risk att anordningen kan välta, glida eller oavsiktligt förflyttas?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            9. Ser man till att ingen uppehåller sig under upplyft last?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            10. Används lyftanordning / lyftredskap endast av kylmontörer som har tillräckliga kunskaper för en säker användning?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            11. Används kärra eller liknande istället för att lyfta / bära för hand?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            Utrustning, verktyg m.m.
             12. Används alltid rätt utrustning som t.ex. manometerställ med avstängningsventiler?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             13. Är följande utrustning kontrollerad och funktionsduglig:
              a) Våg, påfyllnadsställ eller annan utrustning för vägning av köldmediemängd?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              b) Manometerställ eller separat tryckmätare?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              c) Vakuumpump inklusive vakuummätare?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              e) Läcksökare?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              14. Är de verktyg / maskiner som används lätta och lätthanterliga?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              15. Underhålls utrustning / verktyg regelbundet?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              Elarbete
              16. Har kylmontören behörighet för att utföra de elinstallationer som ska utföras?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              17. Bedöms alltid risker vid elarbete?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              18. Vid arbete i elskåp:
               a) Arbetar man alltid strömlöst vid ingrepp i elskåpet?
               • Ja
               • Nej
               • Ej relevant
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               b) Om det behövs bättre belysning i elskåpet, används belysningsarmatur försedd med magnet som kan placeras var man vill i elskåpet?
               • Ja
               • Nej
               • Ej relevant
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               Rördragning, rörisolering och borrning
               19. Utförs arbetet så att följande besvärliga arbetsställningar undviks / endast förekommer under kort tid:
                a) Arbete med armarna över axelhöjd?
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                b) Arbete med sneda / böjda arbetsställningar?
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                c) Knästående eller sittande på huk? OBS! Större påfrestningar om utrymmet är lågt eller trångt.
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                d) Arbete med tunga verktyg?
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                20. Vid rörisolering:
                 a) Används lösningsmedelsfria limmer om det är möjligt?
                 • Ja
                 • Nej
                 • Ej relevant
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 b) Används förlimmad cellgummiisolering så långt det går?
                 • Ja
                 • Nej
                 • Ej relevant
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 c) Är arbetsutrymmet väl ventilerat eller används portabel fläkt vid behov?
                 • Ja
                 • Nej
                 • Ej relevant
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 21. Vid borrning i sten eller betong, används:
                  a) borrmaskin försedd med utsug?
                  • Ja
                  • Nej
                  • Ej relevant
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  b) skyddsglasögon och andningsskydd med partikelfilter P3? OBS! Dammet innehåller kvarts
                  • Ja
                  • Nej
                  • Ej relevant
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  Hårdlödning
                  22. Kontrolleras att lödningsutrustning och tryckregulatorer är i gott skick?
                  • Ja
                  • Nej
                  • Ej relevant
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  23. Vid lödning av kopparrör, används punktutsug om arbetsutrymmet är dåligt ventilerat? OBS! Inloppet ska placeras framför eller vid sidan av den som löder.
                  • Ja
                  • Nej
                  • Ej relevant
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  24. Finns det alltid svetsvakt vid lödning?
                  • Ja
                  • Nej
                  • Ej relevant
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  25. Är arbetsområdet välstädat och fritt från brandfarligt material?
                  • Ja
                  • Nej
                  • Ej relevant
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  26. Hålls gasflaskorna i gaskärra under lödningen?
                  • Ja
                  • Nej
                  • Ej relevant
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  27. Använder den som löder personlig skyddsutrustning som:
                   a) andningsskydd med partikel- och gasfilter? Friskluftshjälm kan behövas i trånga utrymmen.
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   b) mörka skyddsglasögon? OBS! Det räcker med mörkhetsgraden 5–7.
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   c) värmehandske?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   d) skyddskläder av antiflambehandlad bomull?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   Påfyllning av köldmedium
                   28. Vet kylmontören om brandfarligt eller giftigt köldmedium används?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   29. Används utrustning anpassad till aktuellt köldmedium?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   30. Arbetar man alltid med metoder som minimerar risken för utsläpp av köldmedium?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   31. Vid påfyllning av köldmedium, används slangar försedda med avstängningsanordning?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   32. Vid påfyllning av CO₂, används säkerhetsvajer för slangbrott?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   Avtappning och påfyllning av olja
                   33. Vakuumsugning:
                    a) Säkerställs att risk för brandfarlig atmosfär inte uppstår vid användning av brandfarliga köldmedier?
                    • Ja
                    • Nej
                    • Ej relevant
                    Riskbedömning
                    • Låg
                    • Medel
                    • Hög
                    b) Går det att leda ut avblåsningsluften från vakuumpumpen eller kan punktutsug användas? OBS! Utloppsslang kan användas (max 10 m lång).
                    • Ja
                    • Nej
                    • Ej relevant
                    Riskbedömning
                    • Låg
                    • Medel
                    • Hög
                    c) Om det uppstår oljedimma, vädras lokalen innan arbetet fortsätter?
                    • Ja
                    • Nej
                    • Ej relevant
                    Riskbedömning
                    • Låg
                    • Medel
                    • Hög
                    34. Vid oljespill:
                     a) Tas oljespill bort så snart det går för att förhindra halkolyckor?
                     • Ja
                     • Nej
                     • Ej relevant
                     Riskbedömning
                     • Låg
                     • Medel
                     • Hög
                     b) Finns och används absorptionsmedel för borttagning av oljespill? OBS! Vilket absorptionsmedel som ska användas finns i avsnitt 6 i säkerhetsdatabladet för olja.
                     • Ja
                     • Nej
                     • Ej relevant
                     Riskbedömning
                     • Låg
                     • Medel
                     • Hög
                     Skyddsutrustning vid hantering av köldmedier och oljor
                     35. Används följande personlig skyddsutrustning:
                      a) Skyddskläder?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      b) Ärmskydd?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      c) Korgskyddsglasögon?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      d) Ögonduschflaskor, t.ex. i fickformat?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      e) Skyddshandskar, t.ex. engångsnitrilhandskar?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      f) Halvmask / helmask med partikelfilter P3 och gasfilter typ B om oljedimma har bildats? OBS! Gasfilter skyddar inte mot köldmediegaser
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      g) Knäskydd?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      h) Hörselskydd vid behov?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      i) Skyddsskor?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      36. Sköts all personlig skyddsutrustning enligt tillverkarnas anvisningar?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      37. Om man får olja eller köldmedium på kläderna, byter man om så snart det går?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      Tryckprovning
                      Risker, sakkunskap, tillstånd m.m.
                       38. Görs riskbedömning före tryckprovning med över- eller undertryck? OBS!Riskbedömningen ska utföras av sakkunnig person och dokumenteras.
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       39. Leds och utförs tryckprovningen av sakkunnig och erfaren personal?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       40. Används tryckprovningsprogram och en checklista med kontrollåtgärder vid tryckprovning?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       41. Utförs provningen efter arbetstid, om säkerheten kräver det?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       Trycksättning
                       42. Innan trycksättning med gas eller köldmedium sker, har en riskbedömning utförts? OBS! Riskbedömningen ska dokumenteras.
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       43. Utförs trycksättning av personal som har sakkunskap?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       Läcksökning eller ingrepp
                       44. Används läcksökningsutrustning anpassad för aktuellt köldmedium?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       45. Kalibreras läcksökningsutrustningen?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       46. Är läcksökningsutrustningen påslagen under hela ingreppet:
                        a) vid arbete med CO₂?
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        b) vid arbete med system innehållande brandfarligt köldmedium?
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        c) vid arbete med HFC?
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        47. Läcksöks alla ventiler, skarvar, skruvförband m.m. vid provtryckning?
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        48. Används helst såpvatten istället för spårgas vid läckagekontroll? Tillsättning av spårgas (köldmedium) ger ett oönskat utsläpp av köldmedium.
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        49. Vet den som ska utföra läcksökning att höga halter av köldmedium minskar syrehalten i lokalen?
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        50. Är man alltid två vid läcksökning i slutna utrymmen eller i delar av utrymmen som ligger lägre än dörrar, t.ex. pumpgropar? OBS! Kvävningsrisk pga för låg syrehalt.
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        Att arbeta säkert på tak
                        51. Finns det lämpliga och framkomliga tillträdesvägar för tak?
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        52. Finns det säkra tillträdesvägar, exempelvis fast takstege eller gångbrygga, till arbetsstället?
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        53. Finns lämpliga fasta fästanordningar, t.ex. gångbrygga eller nockräcken, för linor till säkerhetsselar?
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        54. Finns lämplig uppställningsplats för utrustning, material m.m. på taket?
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        55. Undviks arbete på tak vid kraftigt snöoväder eller stark vind?
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        56. Fallskydd:
                         a) Används alltid fallskydd, t.ex. helsele eller fallskyddsväst, om skyddsräcke eller ställning saknas?
                         • Ja
                         • Nej
                         • Ej relevant
                         Riskbedömning
                         • Låg
                         • Medel
                         • Hög
                         b) Vet alla att midjebälte är olämpligt vid takarbete? OBS! Vid ett fall klarar man inte av att hänga i ett midjebälte mer än i få sekunder.
                         • Ja
                         • Nej
                         • Ej relevant
                         Riskbedömning
                         • Låg
                         • Medel
                         • Hög
                         57. Har säkerhetslinan:
                          a) justeringslås?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          b) falldämpare eller säkerhetblock?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          58. Sköts och förvaras fallskyddsutrustningen enligt tillverkarens anvisningar?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          Installationsarbete i kryputrymmen / trånga utrymmen
                          59. Finns tillräckligt utrymme för användning av maskiner / verktyg / hjälpmedel vid arbete i trånga utrymmen?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          60. Finns öppning / nödutgång, högst 6 meter till närmaste öppning? (Enligt Arbetsmiljöverkets rekommendation i broschyr ADI 616.)
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          61. Finns god ventilation?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          62. Undviks långa arbetspass?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          63. Undviks ensamarbete?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          Flera yrkesgrupper i samma lokal
                          64. Diskuteras eventuella arbetsmiljöproblem med byggarbetsmiljösamordnaren?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          65. Har arbetsutrymmet ventlierats väl under och efter arbetet med lim, borrning i sten / betong? Om portabel fläkt används ska den vara på länge efter att arbetet avslutats.
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          Olyckor och allvarliga tillbud
                          66. Finns det fungerande rutiner för anmälan av allvarliga olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          67. Vidtas åtgärder omgående vid olyckor med köldmedium, el m.m?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          68. Informeras personalen när olyckor och allvarliga tillbud har inträffat?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          69. Finns det beredskap för:
                           a) första hjälpen? Utbildning och praktisk övning i L-ABC bör alltid ingå.
                           • Ja
                           • Nej
                           • Ej relevant
                           Riskbedömning
                           • Låg
                           • Medel
                           • Hög
                           b) att hantera akuta krissituationer vid allvarliga olyckor med svåra personskador eller dödsfall?
                           • Ja
                           • Nej
                           • Ej relevant
                           Riskbedömning
                           • Låg
                           • Medel
                           • Hög
                           c) att stödja personalen efter allvarliga olyckor?
                           • Ja
                           • Nej
                           • Ej relevant
                           Riskbedömning
                           • Låg
                           • Medel
                           • Hög
                           70. Vet alla kylmontörer:
                            a) Vilka rutiner som gäller för första hjälpen?
                            • Ja
                            • Nej
                            • Ej relevant
                            Riskbedömning
                            • Låg
                            • Medel
                            • Hög
                            b) Hur krisstödet är ordnat på företaget?
                            • Ja
                            • Nej
                            • Ej relevant
                            Riskbedömning
                            • Låg
                            • Medel
                            • Hög
                            Övrigt
                            Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan
                             Testa att fylla i dokumentmallen

                             Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                             Klicka för att gå vidare och fylla i

                             I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                             Kylinstallationsarbeten – Nyinstallation är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra