Checklista för asbest

Du kan använda checklistan som hjälpmedel för att planera en säker arbetsmiljö och säkerställa att asbestarbetet genomförs i enlighet med bestämmelserna.

Checklista för asbest

Vad Checklista för asbest innehåller?

Checklista för asbest
Byggherre/bästallare
  Arbetsplats:
   Saneringsföretag
    Region
    • Förbundskontoret
    • GävleDala
    • MellanNorrland
    • Mälardalen
    • Norrbotten
    • Skåne
    • Småland-Blekinge
    • Stockholm-Gotland
    • Väst
    • Västerbotten
    • Örebro-Värmland
    • Öst
    Arbetsutförande
     Arbetsmiljöplanen ska ange:
     1. Anger arbetsmiljöplanen avsnittet ”Hälsofarliga material eller ämnen”?
     • Ja
     • Nej
     2. Finns inventeringsutredning om asbest?
     • Ja
     • Nej
     På en arbetsplats där rivning som anges i 12 § första stycket utförs ska följande handlingar finnas: AFS 2006:1 18 §
     1. Arbetsmiljöverkets tillståndsbeslut,
     • Ja
     • Nej
     2. Hanterings- och skyddsinstruktioner anpassade till det aktuella rivningsarbetet,
     • Ja
     • Nej
     3. Bevis om asbestutbildning för dem som leder och för dem som deltar i rivningsarbetet,
     • Ja
     • Nej
     4. Intyg om sådana medicinska kontroller som avses i 49 § (tjänstbarhetsintyg) för dem som deltar i rivningsarbetet
     • Ja
     • Nej
     Har anmälan om rivning av asbest skickats till arbetsmiljöverket? 2006:1 12 §
     Den som leder och den som utför arbete med asbest ska ha genomgått utbildning, 2006:1 19, 36 §
     1. Särskild utbildning
     • Ja
     • Nej
     2. Kompletterande utbildning
     • Ja
     • Nej
     Är saneringsområdet avgränsat?
     • Ja
     • Nej
     Finns skyltar om att asbestsanering utföres? ”Asbestarbete – Tillträde förbjudet för obehöriga” AFS 2006:1 24 §
     • Ja
     • Nej
     Kontroll av slussar/undertryck/tvätt och städmöjligheter AFS 41, 47 §
     1. Är det undertryck i inneslutningen?
     • Ja
     • Nej
     2. Finns det tvättmöjligheter i slussen?
     • Ja
     • Nej
     3. Finns dusch i nära anslutning?
     • Ja
     • Nej
     Kontroll av personlig skyddsutrustning
     1. Är skyddsutrustningen tätslutande? AFS 29 §
     • Ja
     • Nej
     2. Används rätt andningsskydd? AFS 29 §
     • Ja
     • Nej
     3. Är skyddskläder av damm frånstötande material och utan fickor, slag eller liknande? AFS 30 §
     • Ja
     • Nej
     4. Hålls skyddskläder och personlig skyddsutrustning åtskilda från andra arbetskläder och privata kläder. AFS 30 §
     • Ja
     • Nej
     5. Tvättas Asbestförorenade skyddskläder tillsammans med andra kläder. AFS 30 §
     • Ja
     • Nej
     6. Om arbetet utförs innanför inneslutning i undertryck används då andningsskydd med tryckluftsapparat? AFS 44 §
     • Ja
     • Nej
     Varje gång ett inneslutet rivningsområde behöver lämnas ska skyddskläderna dammsugas och tas av i ett särskilt utrymme i luftsluss innan andningsskyddet tas av. Andra arbetskläder och privata kläder får inte tas in i detta utrymme AFS 45 §
     Lämnar sanerare området enligt AFS?
     • Ja
     • Nej
     Asbesthaltigt material, asbesthaltigt avfall samt emballage som innehållit asbest eller asbesthaltigt material ska genast tas tillvara och förvaras i sluten behållare eller på annat betryggande sätt fram till slutligt omhändertagande. AFS 26 §.
     1. Paketeras asbestmaterialet in?
     • Ja
     • Nej
     2. Förvaras asbestmaterialet på ett betryggande sätt?
     • Ja
     • Nej
     3. Märks materialet upp rätt?
     • Ja
     • Nej
     Handhållna och mobila maskiner som används vid rivningsarbete ska vara kopplade till anordning som är avsedd för utsugning av asbesthaltigt damm 42 §
     1. Används maskiner?
     • Ja
     • Nej
     2. Är dom är kopplade med utsug?
     • Ja
     • Nej
     Övrigt
     Anmärkning
      Underskrifter
      Testa att fylla i dokumentmallen

      Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

      Klicka för att gå vidare och fylla i

      I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

      Checklista för asbest är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra