Egenkontroll brandskydd

Här kan du enkelt dokumentera Egenkontrollen av brandskydd samt lägga till underskrifter på slutet.

Egenkontroll brandskydd

Vad Egenkontroll brandskydd innehåller?

Egenkontroll brandskydd
Företag:
  Objekt:
   Kontrollerade lokaler:
    Kontroll genomförd av:
     Datum:
      1. Uppföljning
      Är upptäckta brister från föregående egenkontroll åtgärdade?
      • JA
      • NEJ
       Bild
        2. Utrymning
        Finns utrymningsplaner och är informationen korrekt?
        • JA
        • NEJ
         Finns nödlägesplan vid brand och brandlarm och är den aktuell?
         • JA
         • NEJ
          Om verksamheten har utrustning som tillhör nödlägesplanen, finns utrustningen (västar, åtgärdskort mm) på avsedd plats?
          • JA
          • NEJ
           Är korridorer, passager och dörrar/fönster som används vid utrymning fria från hinder och kan passeras?
           • JA
           • NEJ
            Kan dörrar/fönster avsedda för utrymning passeras utan kort/nyckel?
            • JA
            • NEJ
             Fungerar/lyser utrymningsskyltar med belysning?
             • JA
             • NEJ
              Finns och fungerar utrymningshjälpmedel såsom räddningsmadrasser i tillräcklig omfattning?
              • JA
              • NEJ
               Bild
                3. Förhindra brandspridning
                Är dörrar och väggar i brandcellsgränser hela utan synlig skada/hål?
                • JA
                • NEJ
                 Är dörrar i brandcellsgräns hela och stängs helt?
                 • JA
                 • NEJ
                  Är dörrar i brandcellsgräns fria från kilar och annan uppställning/hinder så att de kan stängas i händelse av brand?
                  • JA
                  • NEJ
                   Stänger uppställda dörrar försedda med magnet eller motsv. i brandcellsgräns automatiskt vid test?
                   • JA
                   • NEJ
                    Bild
                     4. Brandteknisk utrustning
                     Är brandlarmsknappen lättåtkomlig och är locket/skyddsglaset helt?
                     • JA
                     • NEJ
                      Är detektorer i tak fria, inte övertäckta eller skadade?
                      • JA
                      • NEJ
                       Är sprinklerhuvuden i tak fria, inte övertäckta eller skadade?
                       • JA
                       • NEJ
                        Om informationstablå finns, hänger handhavandebeskrivning samt tillhörande brandlarmsritning på väggen och är dessa aktuella?
                        • JA
                        • NEJ
                         Bild
                          5. Släckutrustning
                          Är släckutrustning skyltad, lättåtkomlig och på avsedd plats?
                          • JA
                          • NEJ
                           Är handbrandsläckarna plomberade, oskadade, manometernålarna står på grönt och årskontrollmärkningarna är max 15 månader gamla?
                           • JA
                           • NEJ
                            Hänger brandfiltarna på avsedd plats, är hela och har inga synliga skador?
                            • JA
                            • NEJ
                             Fungerar inomhusbrandposterna och har de årskontrollmärkningar som är max 15 månader gamla?
                             • JA
                             • NEJ
                              Bild
                               6. Förhindra brands uppkomst
                               Är utrymningstrapphus och hisshallar fria från brännbart material?
                               • JA
                               • NEJ
                                Är spisar försedda med timer/spisvakt?
                                • JA
                                • NEJ
                                 Är uttag i kök för kaffebryggare, vattenkokare etc. försedda med fast monterad timer?
                                 • JA
                                 • NEJ
                                  Är ytor i kök kring elektrisk utrustning såsom kaffebryggare, vattenkokare, etc. fria från brännbart material?
                                  • JA
                                  • NEJ
                                   Är belysningsarmaturer fria, inte övertäckta, hela, rena och blinkar inte?
                                   • JA
                                   • NEJ
                                    Är sladdar och kontakter till elektrisk utrustning hela och råder ”ordning och reda”?
                                    • JA
                                    • NEJ
                                     Är ytor där laddning av batterier/utrustning sker fria från brännbart material?
                                     • JA
                                     • NEJ
                                      Vid laddning av batterier, följs utrustningens instruktion?
                                      • JA
                                      • NEJ
                                       Är vårdkorridorer fria från utrustning som står på laddning?
                                       • JA
                                       • NEJ
                                        Följs checklistan för batteriladdningsplats vid laddning av truckar och städmaskiner?
                                        • JA
                                        • NEJ
                                         Bild
                                          7. Brandfarlig vara
                                          Uppfyller förvaringsplatsen de krav som ställs på förvarad mängd?
                                          • JA
                                          • NEJ
                                           Finns skyltning med farosymbol i tillräcklig omfattning?
                                           • JA
                                           • NEJ
                                            Finns säkerhetsdatablad lätt tillgängliga?
                                            • JA
                                            • NEJ
                                             Finns instruktion samt utrustning för hantering av spill?
                                             • JA
                                             • NEJ
                                              Förvaras brandfarliga vätskor, brandfarlig gas, brandfarliga aerosoler och brandreaktiva varor åtskilda och inte i anslutning till lättantändligt material?
                                              • JA
                                              • NEJ
                                               Står endast den mängd som behövs för det dagliga arbetet framme på arbetsplatser?
                                               • JA
                                               • NEJ
                                                Finns skyddsglasögon och skyddshandskar inkl. påbudsskylt för dessa i utrymmen där hantering av brandreaktiv vara sker?
                                                • JA
                                                • NEJ
                                                 Bild
                                                  8. Tryckkärl innehållande ej brandfarlig gas
                                                  Förvaringsplats för tryckkärl innehållande ej brandfarlig gas är märkt med faropiktogram.
                                                  • JA
                                                  • NEJ
                                                   Tryckkärl innehållande ej brandfarlig gas förvaras på ett säkert sätt, kan lätt tas ut vid brand och samförvaras inte med lättantändligt material, kemikalier och brandfarlig vara.
                                                   • JA
                                                   • NEJ
                                                    Bild
                                                     9. Åtgärdsplan
                                                     Åtgärdsplan:
                                                      Ansvarig:
                                                       Underskrifter
                                                       Underskrifter
                                                        Testa att fylla i dokumentmallen

                                                        Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                                                        Klicka för att gå vidare och fylla i

                                                        I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                                                        Egenkontroll brandskydd är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra