Skyddsrond – allmän checklista

Med detta formulär kan ni dokumentera Skyddsronder samt lägga till underskrifter på slutet.

Skyddsrond – allmän checklista

Vad Skyddsrond – allmän checklista innehåller?

Skyddsrond - allmän checklista
Företag
  Datum
   Deltagare
    Så här använder du checklistan: - Svara på frågorna i listan genom att antingen kryssa i "Godkänt" eller "Åtgärd krävs, vad". Fortsätt sedan att besvara frågorna: Vad behöver åtgärdas/behövs hjälp att vidta åtgärder, vem som är ansvarig att åtgärder genomför och när det ska vara klart. Alla svar i denna checklista blir en handlingsplan som kan ingå i ert systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). - Passar vissa av frågorna i listan inte in i er verksamhet? Låt bli att svara dem och gå vidare till nästa! Om ni anser att en fråga saknas kan ni lägga till den – anpassa checklistan så att den passar er verksamhet! - Checklistan fylls i av personen på verksamheten med ansvar för arbetsmiljön, men fyll gärna i den tillsammans. Till exempel chef/arbetsledare och skyddsombud eller tillsammans med anställda. Vid behov kan checklistan även fördelas på olika avdelningar så att olika chefer kan svara för sina områden. - Använd och fyll i checklistan regelbundet, förslagsvis ett par gånger per år. - Följ alltid upp att det ni kommit fram till under skyddsronden åtgärdats!
     ORDNING & OLYCKSRISK
     1. Är ordningen överlag tillfredsställande på arbetsplatsen (ex. spill, skräp och lagrat material omhändertas korrekt och plockas bort)?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     2. Finns det fungerande städrutiner och efterlevs dessa?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     3 a). Är ordningen tillräckligt god att olyckor undviks?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     3 b). Är ordningen tillräckligt god att utrymningsvägar är fria?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     3 c). Är ordningen tillräckligt god att rasrisk för lagrat gods inte finns?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     4. Är trappor och stegar med mera försedda med räcken/ledstänger etc?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     5. Är golv hela och tillverkade i ett material passande för verksamheten?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     6. Finns halkrisk (eller behövs ex. halkskydd)?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     7. Är drivande remmar och kedjor försedda med skydd för att undvika att man fastnar i dem?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     8. Är verksamhetens elinstallationer utförda korrekt och i bra skick?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     9. Finns andra problem rörande ordning och olycksrisk som bör ses över?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     VENTILATION & LUFT
     10. Är luftkvalitén bra och upplevs som sådan av alla medarbetare (eller behövs en enkätundersökning i frågan genomföras)?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     12. Har ventilationssystemet blivit rätt injusterat och har rätt kapacitet?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     13. Luften är tillräcklig för att kompensera punktutsug och annan frånluft (balanserad ventilation)?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     14 a). Genomförs regelbundet underhåll, av ventilationen, av utbildad personal och detta dokumenteras?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     14 b) Har arbetsplatsen fungerande rutiner för byte, rengöring och underhåll av filter och kanaler i ventilationssystemet?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     15. Ger ventilationssystemet upphov till buller?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     16. Finns asbest i ventilationssystemets isolering?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     17. Finns andra problem rörande ventilation och luft på arbetsplatsen?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     INOMHUSKLIMAT
     18. Är temperaturen i lokalerna lagom?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     19. Är stöduppvärmning/kylning något som behövs i vissa delar av lokalerna eller vid vissa arbetsstationer i lokalen?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     20. Förekommer drag från fönster, portar, ventilationssystem som behöver åtgärdas?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     21. Är arbetsstationer placerade på bra avstånd från att drabbas av drag eller besvärande värmekällor?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     22. Finns solskydd att använda vid behov för alla eller några av lokalens fönster?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     23. Finns andra problem kopplade till inomhusklimatet att se över?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     BULLER & LJUDNIVÅER
     24. Finns bullerdämpande skydd i lokalen (kåpor, skärmar, absorbenter i tak/väggar med mera) som minskar bullerspridning?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     25. Finns anledning att mäta ljudnivån i lokalerna?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     26. Begärs bullerdata när nya maskiner och andra inköp genomförs (såsom visar ljudnivå vid tomgång och drift med mera)?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     27. Finns andra problem relaterade till buller och ljudnivåer?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     BELYSNING
     28. Finns tillräcklig allmänbelysning i lokalerna?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     29. Är belysningsarmaturerna i gott skick (rengjorda och hela)?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     30. Finns bländande belysning såsom lågt placerade armaturer eller liknande?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     31. Finns fönster som kan vara bländande och som saknar solskydd?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     32. Har varje arbetsstation/arbetsplats tillräcklig belysning och är den rätt utformad (bländfri och bra)?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     33. Finns behov av att mäta belysningsstyrkan i lokalen eller vid någon av de olika arbetsstationerna?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     34. Finns andra problem relaterade till belysningen?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     SKYDDSUTRUSTNING
     35. Finns tillräcklig beredskap att utföra första hjälpen vid eventuella olyckor (utbildad personal och enklare förbandsutrustning samt att platsen där denna finns är tydligt utmärkt)?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     36. Om skyddsutrustning såsom skyddsmask, hörselskydd, skyddskläder och liknande behövs på arbetsplatsen, a) är denna lättillgänglig, i gott skick och används den av medarbetarna?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     36. Om skyddsutrustning såsom skyddsmask, hörselskydd, skyddskläder och liknande behövs på arbetsplatsen, b) kan aspekter av arbetet förändras för att utesluta behov av skyddsutrustning?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     NÖDSITUATIONER & BRAND
     37 a). Finns brandskyddsutrustning tillgänglig och är den i fullgott skick?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     37 b) Vet alla anställda vart utrustningen finns och hur den används?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     38 a). Har arbetsplatsen en åtgärdsplan för nödsituationer och övas personalen i ex. utrymning vid brand, gasläcka eller tankhaveri med mera?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     38 b). Är alla nödutrymningsvägar tydligt märkta med skyltar som också syns i mörker (självlysande/upplysta)?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     38 c). Har lokalerna två utrymningsvägar som är oberoende av varandra och är dessa lätta att nå?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     39. Finns branddörrar och är dessa stängda samt täta?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     40. Finns andra problem rörande nödsituationer och brand som behöver ses över?
     • Godkänt
     • Åtgärd krävs, vad?
     • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
     • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
     TRANSPORTER
     Allmänt
      41. Riskerar någon att bli påkörd i samband med transporter?
      • Godkänt
      • Åtgärd krävs, vad?
      • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
      • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
      42 a). Är vägar inomhus och utomhus för gång- och fordonstrafik åtskilda och tydligt är markerade och oblockerade?
      • Godkänt
      • Åtgärd krävs, vad?
      • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
      • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
      42 b). Är alla transportvägar lättframkomliga (utan trösklar, trappsteg eller lutande plan och med uppställbara dörrar)?
      • Godkänt
      • Åtgärd krävs, vad?
      • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
      • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
      43. Är Iyftdon, såsom hissar, kranar och traverser, i gott skick och är de besiktigade?
      • Godkänt
      • Åtgärd krävs, vad?
      • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
      • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
      44. Finns hjälpmedel för Iyft eller kärror för lastning och lossning eller transport att tillgå?
      • Godkänt
      • Åtgärd krävs, vad?
      • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
      • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
      Truckar
       45 a). Kan truckar köras utan ryck vid växling med mera och är de i trafiksäkert skick i övrigt?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       45 b). Är truckarna ergonomiskt utformade så att det går att hålla en bra arbetsställning vid körning av trucken (förarstol, placering och utformning av reglage)?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       46. Ger truckarna tillräckligt med sikt även vid transport av stora föremål?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       47 a). Är alla truckförare utbildade och har arbetsgivarens tillstånd att köra truck i lokalerna?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       47 b). Finns plats för batteriladdning för truckarna (ex. ett rum)?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       47 c). Finns det ögonskydd och används dessa vid allt arbete med batteri?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       47 d). Finns fungerande ögondusch vid batteriladdningsplatsen att tillgå?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       48. Har alla truckförare lämpliga arbetsskor/skyddsskor med stålhätta (inte träskor)?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       49. Finns andra problem rörande transporter och truckar?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       ARBETSPLATSUTFORMNING- OCH ORGANISATION
       50. Är verksamhetens lokaler trevliga att arbeta i för alla anställda?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       51. Är lokalerna ergonomiska utformade så att bord och stolar ger goda arbetsställningar?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       52. Tillåter arbetsplatsen ett varierande arbete (att arbetes utformning ordnat så att ingen arbetar med endast ensidiga eller tunga arbeten)?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       53. Är arbetet utformat så att alla anställda kan arbeta i sin egen takt och ta pauser under arbetet?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       54. Upplevs vissa eller någon arbetsuppgift som så pass stressig att arbetets uppläggning behöver ses över?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       55. Finns andra problem rörande arbetsutformningen och organisation?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       PERSONAL & ANSTÄLLDA
       56. Finns omklädningsrum med dusch att tillgå för personal med arbete som är mycket smutsigt?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       57. Har arbetsplatsen ett matrum eller pentry med lämplig möblering och med fönster samt toalett?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       58. Får nyanställd personal tillräcklig information och utbildning om arbetsmiljörisker och skydd?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       59. Får personalen regelbundet utbildning om ex. kemiska hälsorisker och andra arbetsmiljöfaktorer som är relevanta för verksamheten och arbetsplatsen?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       60 a). När minderåriga utför arbete (ex. sommarjobb alt. praktikanter), följer man de föreskrifter om arbetstider som finns?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       60 b). Arbetar de minderåriga med uppgifter som är tillåtna för minderåriga att utföra?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       61. Är någon anställd långtidssjukskriven med anledning av arbetsrelaterad sjukdom (stress/skada)?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       62. Är det många korttidssjukskrivningar som misstänks bero på arbetet eller arbetets utformning?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       63. Har verksamheten hög personalomsättning som beror på brister i arbetsmiljön?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       64. Om allvarliga arbetssjukdomar, olycksfall och tillbud förekommit, har dessa rapporterats till Arbetsmiljöverket?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       65. Har alla incidenter, olyckor och arbetsskador följts upp och har åtgärder vidtagits?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       66. Finns andra problem som kan vara viktiga att ta upp?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       YTTRE MILJÖ & ÅTERVINNING
       67. Lämnar verksamheten in sitt avfall till återvinning eller återanvändning (ex. glas, papper, kartong och batterier med mera)?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       68. Kan ni minska verksamhetens miljöpåverkan genom att a) minska er energiförbrukning?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       68. Kan ni minska verksamhetens miljöpåverkan genom att b) minska era transporter?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       68. Kan ni minska verksamhetens miljöpåverkan genom att c) inhandla mer miljöanpassade varor, såsom miljömärkt papper och rengöringsmedel och dylikt?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       69. Lämnar ni miljöfarligt avfall (t ex olje-, färg-, lim- och lösningsrester) så att de kan tas om hand på rätt sätt?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       70. Finns andra problem som behöver ses över rörande yttre miljö och återvinning?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       ÖVRIGT
       71. Har ni god koll på vilka lagar och föreskrifter som gäller för er verksamhet och arbetsmiljö?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       72. Följer ni lagar och föreskrifter som rör er verksamhet och arbetsmiljö?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       73. Har ni behov av att anpassa arbetslokaler till rörelsehindrade/handikappade genom att se över ex. toaletter, hissar och trösklar?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       74. För anställda som röker: finns det en tydligt angiven plats för rökning och är det angivet vart man får/inte får röka?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       75. Kan anställda arbeta ensamma, ur säkerhetsynpunkt, på i lokalerna på kvällar, nätter eller helger? Eller är det hög risk för inbrott eller skador?
       • Godkänt
       • Åtgärd krävs, vad?
       • Vem ansvarar för att åtgärder vidtas och genomförs?
       • När ska planerade åtgärder vara vidtagna?
       UNDERSKRIFTER
       Underskrift
        Testa att fylla i dokumentmallen

        Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

        Klicka för att gå vidare och fylla i

        I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

        Skyddsrond – allmän checklista är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra