Dokumentmallar för en bättre arbetsmiljö

6.5.2024 | Blogg

Työmaan dokumentointia

Framsida > Blogg > Dokumentmallar för en bättre arbetsmiljö  •  Skriven av jerry

Visste du att vi på Easoft har utvecklat hela 23 dokumentmallar som ska underlätta dokumentationen kring arbetsmiljön på er arbetsplats? Genom våra digitala mallar kan du smidigt och enkelt utföra olika former av kontroller kring er arbetsmiljö och sedan dokumentera resultatet helt digitalt via vårt gränssnitt. Resultatet kring dina upptäckter sparas sedan helt digitalt in i vårt system där du får tillgång till dessa. I systemet arbetar du i checklistor för att dokumentera resultaten. Vi på Easoft har tagit fram förinställda dokumentmallar innehållande checklistor över områden som kan vara bra att undersöka gällande arbetsmiljön. Ni som organisation kan självklart vara med och forma checklistorna utifrån era specifika krav. Vi kan utifrån era önskemål anpassa dokumentmallarna. Via vårt system kan du även direkt efter utförd kontroll skicka vidare dina upptäckter och skicka vidare dessa till alla intressenter inom er organisation som arbetar med arbetsmiljöfrågor. I denna artikel ska vi lyfta fram några av de dokumentmallarna som du hittar i vårt system. Du får även information om hur dessa dokumentmallar i praktisk mening kan hjälpa er att förbättra er arbetsmiljö.

Checklista Riskbedömning – för hantering av kemiskt ämne

Bevarar ni kemiska ämnen på er arbetsplats? Genom att använda denna dokumentmall kan ni systematiskt bedöma och hantera risker för kemiska ämnen på arbetsplatsen. Detta är viktigt för att minska risken för exponering och skador för arbetstagarna när det kommer till olika former av kemiska ämnen, samtidigt som ni uppfyller lagkrav och säkerhetsstandarder. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/checklista-for-kemiska-halsorisker/

Demontering av byggnadsställning (kontrollista)

En god arbetsmiljö är viktigt för dina anställda som ska jobba med demontering av byggnadsställningar. Har ni inte en god arbetsmiljö gällande detta område är riskerna stora att det sker personskador. Denna kontrollista möjliggör dokumentation av säkerheten vid demontering av byggnadsställningar. Genom att noggrant följa checklistan kan ni säkerställa att demonteringen utförs på ett säkert sätt och att risken för olyckor och skador minimeras. Detta är ett perfekt sätt att öka arbetsmiljön för era anställda! Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/demontering-av-byggnadsstallning-kontrollista/

Egenkontroll brandskydd

Brandolyckor kan knappast ha gått någon arbetsgivare förbi i Sverige den senaste tiden. Med hjälp av denna mall kan ni utföra och dokumentera egenkontroller av brandskyddet på arbetsplatsen. Detta är viktigt för att förebygga olika former av bränder och säkerställa snabb åtgärd vid behov, vilket skyddar både människor och egendom. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/egenkontroll-brandskydd/

Idrifttagningsprotokoll av byggnadsställning

Denna mall möjliggör dokumentation av idrifttagning av byggnadsställningar. Genom att noggrant dokumentera idrifttagningen kan ni säkerställa att ställningarna är säkra att använda och att alla säkerhetskrav uppfylls. Även detta är ett sätt att öka arbetsmiljön för de anställda som arbetar med byggnadsställningar. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/idrifttagningsprotokoll-av-byggnadsstallning/

Kylinstallationsarbeten – nyinstallation

Genom att använda denna mall kan ni planera och genomföra nya kylinstallationsarbeten på ett säkert och effektivt sätt. Detta minimerar risken för felaktig installation och säkerställer att kylsystemen fungerar optimalt från början. Ett fungerade kylsystem är något som kommer öka arbetsmiljön hos företaget som ni har utfört arbetet till. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/kylinstallationsarbeten-nyinstallation/

Kylinstallationsarbeten – servicearbeten

Denna mall underlättar genomförandet av servicearbeten för kylsystem. Genom att följa mallen kan ni säkerställa att servicearbetena utförs korrekt och att kylsystemen fortsätter att fungera på ett säkert sätt. Genom att använda er av denna mall kan ni som företag som installerar kylinstallationer erbjuda fullt fungerande kylsystem som i sin tur skapar en god arbetsmiljö för era kunder. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/kylinstallationsarbeten-servicearbeten/

Kylinstallationsarbeten – servicebil

Genom att använda denna mall kan ni organisera och utföra servicearbeten för kylsystem effektivt med hjälp av servicebilar. Detta minimerar tidsåtgången och säkerställer att servicen utförs på ett strukturerat sätt. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/kylinstallationsarbeten-servicebil/

Montering av ställning (kontrollista)

Denna kontrollista möjliggör dokumentation av säkerheten vid montering av ställningar på arbetsplatsen. Genom att följa checklistan kan ni säkerställa att ställningarna monteras korrekt och att risken för fallolyckor och andra olyckor minimeras. Har ni önskemål kring utformningen på dokumenten står vi alltid till ert förfogande för att skräddarsy dokumentmallarna utifrån era önskemål och krav. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/montering-av-stallning-kontrollista/

Mätprotokoll buller

Buller och oljud kan vara en vanlig orsak till att dina medarbetare inte trivs på arbetsplatsen. Genom att använda denna mall kan ni mäta och dokumentera bullernivåer på arbetsplatsen. Detta är viktigt för att identifiera risker och vidta åtgärder för att skydda arbetstagarnas hörsel, vilket är en viktig del av att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/matprotokoll-buller/

Personlig riskidentifiering

Denna mall möjliggör genomförande och dokumentation av personliga riskidentifieringar för att skydda arbetstagarna från skador och olyckor. Genom att noggrant identifiera och dokumentera risker kan ni vidta åtgärder för att minimera dessa risker och säkerställa en säker arbetsmiljö. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/personlig-riskidentifiering/

Skyddsrond – allmän checklista

Genom att använda denna checklista och dokumentmall kan ni genomföra skyddsronderna på arbetsplatsen och identifiera potentiella risker för era anställda. Detta möjliggör tidiga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och minska risken för olyckor och skador. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/skyddsrond-allman-checklista/

Tillstånd/kontrollista för heta arbeten

Denna mall möjliggör dokumentation av tillståndet och kontroll av heta arbeten för att förebygga brand och andra farliga situationer på arbetsplatsen. Genom att följa checklistan kan ni säkerställa att heta arbeten utförs på ett säkert sätt och att brandriskerna minimeras. Genom att jobba löpande med detta moment minimerar ni risken för olika former av bränder avsevärt på eran arbetsplats. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/tillstand-kontrollista-for-heta-arbeten/

Checklista för VVS-installationsarbete – Del 1. Allmän del

Vi har även skapat listor så att ni som organisation ska kunna kvalitetssäkra de VVS-arbeten som ni utför och att ni som organisation genom detta ska kunna erbjuda era slutkunder en bättre arbetsmiljö. Denna del av checklistan fokuserar på allmänna aspekter av VVS-installationsarbete, inklusive planering, maskiner och kontroller. Genom att noggrant följa checklistan kan ni säkerställa att VVS-installationerna utförs på ett säkert och effektivt sätt. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/checklista-for-vvs-installationsarbete-del-1-allman-del/

Checklista för VVS-installationsarbete – Del 2. Servicearbeten och servicebil

Denna del av checklistan underlättar genomförandet av servicearbeten för VVS-system, både på plats och med hjälp av servicebilar. Genom att använda checklistan kan ni säkerställa att servicearbetena utförs korrekt och att VVS-systemen fungerar optimalt. Ett fungerade VVS-system är även en nyckel till att miljön för personerna som vistas i rummen som påverkas av detta system blir bättre. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/checklista-for-vvs-installationsarbete-del-2-servicearbeten-och-servicebil/

Checklista för kontroll av vibrationer, hand/arm

Genom att använda denna checklista och dokumentationslösning kan ni kontrollera och hantera risker för vibrationer, särskilt relaterat till hand- och armvibrationer. Detta är viktigt för att förebygga arbetsrelaterade skador och förbättra arbetsmiljön för alla anställda. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/checklista-for-kontroll-av-vibrationer-hand-arm/

Checklista för skyddsronder gällande företagshälsovård

Denna checklista underlättar genomförandet av skyddsronder gällande företagshälsovård. Genom att följa checklistan kan ni identifiera och åtgärda potentiella risker för arbetstagarnas hälsa och välbefinnande. Läs gärna mer kring hur denna lista fungerar i praktiken i länken här nedan. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/skyddsrond-allman-checklista/

Checklista för skyddsronder gällande ställningar

Genom att använda denna checklista och dokumentmall kan ni genomföra skyddsronder specifikt fokuserade på ställningar. Detta möjliggör tidiga åtgärder för att säkerställa att ställningarna är säkra att använda och att alla säkerhetskrav uppfylls. Även detta kommer höja arbetsmiljön och trivseln avsevärt för dina anställda. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/checklista-for-skyddsronder-gallande-stallningar/

Checklista för VVS-installationsarbete – kvalitetskontroll och avslutning

Denna del av checklistan underlättar kvalitetskontroll och avslutning av VVS-installationsarbeten. Genom att följa checklistan kan ni säkerställa att arbetet uppfyller alla krav och att installationerna är korrekt utförda innan avslutning. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/checklista-for-vvs-installationsarbete-del-3-rot-arbeten/

Checklista för säkerhetsgenomgång av byggprojekt

Genom att använda denna dokumentmall kan ni genomföra säkerhetsgenomgångar av byggprojekt för att identifiera och åtgärda potentiella risker kring arbetsmiljön för era anställda. Detta är viktigt för att säkerställa en säker arbetsmiljö för alla inblandade parter på byggarbetsplatsen.Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/skyddsrond-allman-checklista/

Checklista för hantering av farliga ämnen

Denna dokumentmall underlättar hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatsen. Genom att använda checklistan kopplat till dokumentmallen kan ni kontrollera och dokumentera korrekt hantering och förvaring av farliga ämnen på eran arbetsplats, vilket minimerar risken för olyckor och skador för era anställda. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/checklista-riskbedomning-for-hantering-av-kemiskt-amne/

Veckoinspektionslista för byggplatsen

Denna dokumentmall underlättar dagliga inspektioner av byggplatsen för att identifiera och åtgärda potentiella risker och säkerhetsbrister. Genom att genomföra regelbundna inspektioner kan ni säkerställa en säker arbetsmiljö och förebygga olyckor och skador. Länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/veckoinspektion-pa-byggarbetsplatsen/

Förbättra eran arbetsmiljö redan idag

Med våra förinställda checklistor och dokumentmallar kan ni enkelt och smidigt utföra olika kontroller och säkerställa att ni uppfyller lagkrav och säkerhetsstandarder. Genom att dokumentera era upptäckter digitalt får ni en överblick och kan snabbt vidta åtgärder vid behov. Vårt system är inte bara enkelt att använda utan även anpassningsbart efter era specifika krav och behov. Ni har möjlighet att forma checklistorna så de passar er arbetsplats perfekt.

Genom att investera i Easofts dokumentmallar investerar ni i er arbetsmiljö och i era anställdas hälsa och säkerhet. Våra system är även ett perfekt val för er som bygg- och hantverksföretag som genom ert arbete vill erbjuda era kunder en bra arbetsmiljö.

Vill du veta mer om våra lösningar kan du boka en genomgång av vårt verktyg genom följande länk: https://easoftdocs.se/gratis-demo/

Via följande länk kan du få en överblick över alla dokumentmallar kopplade till arbetsmiljö: https://easoftdocs.se/dokumentmallar/arbetsmiljo/


Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är