Kylinstallationsarbeten – Servicearbeten

Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete. Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond.

Kylinstallationsarbeten – Servicearbeten

Vad Kylinstallationsarbeten – Servicearbeten innehåller?

Kylinstallationsarbeten - Servicearbeten
Byggföretag
  Namnge checklistan
   Datum
    Version
     Framtagen av
      Godkänt av
       Deltagare
        Planering av arbetet
        1. Innan arbetet påbörjas, går kylmontörer och arbetsledare igenom:
         a) skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner om arbetet kräver det?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         b) att montörer har skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att använda en maskin-driven lyftanordning?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         c) att redskap / utrustning / maskiner / lyftanordning som ska tas med är i fullgott skick?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         d) vilken personlig skyddsutrustning som ska användas?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         e) den utrustning för första hjälpen som ska tas med?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         2. Är utrymningsvägar kontrollerade och kända av alla innan ingrepp i köldmediesystemet görs?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         Allmänt om servicearbeten. Köldmedium, köldbärare m.m.
         3. Är risker bedömda för t ex tryck, brandfarlighet och giftighet med de köldmedium / köldbärare / oljor som kylmontörerna kan komma i kontakt med?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         4. Känner kylmontörerna till riskerna med de hälsofarliga kemiska produkter de arbetar med?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         Serviceutrustning
          5. Används alltid rätt serviceutrustning anpassad till aktuellt köldmedium, som t.ex. manometerställ med avstängningsventiler?
          • Ja
          • Nej
          • Ej relevant
          Riskbedömning
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          6. Är följande serviceutrustning kontrollerad och funktionsduglig:
           a) Service- och tömningsaggregat?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           b) Våg, påfyllnadsställ eller annan utrustning för vägning av köldmediemängd?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           c) Manometerställ eller separat tryckmätare?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           d) Referenstryckmätare?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           e) Vakuumpump inklusive vakuummätare?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           f) Utrustning för tryckkontroll?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           g) Läcksökare?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           7. Om stege måste användas, kontrolleras att den är:
            a) i gott skick, stabil och enkel att förflytta?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            b) försedd med glidskydd?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            c) typkontrollerad eller certifierad med tydlig och varaktig märkning?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            8. Om hantverkarställning (rullställning m.m.) ska användas, kontrolleras att:
             a) den är typgodkänd och att monteringsanvisningar finns med?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             b) alla ställningsdelar är oskadade?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             c) den är försedd med trappa eller lutande stege?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             d) den har tvåledade skyddsräcken och fotlist runt arbetsytan om höjden till marken är mer än två meter?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             9. Är transportkärran som ska användas:
              a) lämplig för ändamålet, hel och i gott skick?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              b) väl utformad med bra lastplan, lämpliga hjul och handtag?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              10. Om mobil arbetsplattform, t.ex. skylift, saxlift, ska användas:
               a) Går man igenom vilken typ av arbete som ska utföras, arbetshöjd, underlag och hinder m.m?
               • Ja
               • Nej
               • Ej relevant
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               b) Kontrolleras att man når upp till den arbetshöjd som behövs för att kunna arbeta bekvämt och säkert?
               • Ja
               • Nej
               • Ej relevant
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               c) Kontrolleras att den är besiktigad?
               • Ja
               • Nej
               • Ej relevant
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               Olika servicearbeten
               11. Om lokalen där servicearbetet utförs saknar ventilation eller om ventilationen är otillräcklig under arbetet:
                a) Forceras ventilationen om det är möjligt?
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                b) Öppnas fönster och dörrar?
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                Tömning och påfyllning av köldmedium
                 12. Arbetar man alltid med metoder som minimerar risken för utsläpp av köldmedium?
                 • Ja
                 • Nej
                 • Ej relevant
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 13. Om det finns en köldmediebehållare i systemet, används den istället för en extern behållare? OBS! Det minskar risken för köldmedieläckage.
                 • Ja
                 • Nej
                 • Ej relevant
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 14. Kan det tömningsaggregat som används arbeta ned till ett tryck av ca 0,6 bar absolut, i samband med slutlig tömning och skrotning?
                 • Ja
                 • Nej
                 • Ej relevant
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 15. Vid tömning / påfyllning, säkerställs att köldmedieflaska avsedd för köldmediet används?
                 • Ja
                 • Nej
                 • Ej relevant
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 16. Vid tömning eller påfyllning av köldmedium, används slangar försedda med avstängningsanordning?
                 • Ja
                 • Nej
                 • Ej relevant
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 17. Vid påfyllning av CO₂, används säkerhetsvajer för slangbrott?
                 • Ja
                 • Nej
                 • Ej relevant
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 18. Är man noga med att ta så mycket köldmedium som möjligt i tömningsaggregatet? OBS! Det minskar det oönskade läckaget när systemet öppnas.
                 • Ja
                 • Nej
                 • Ej relevant
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 19. Undviks överfyllning av köldmedieflaskor / transportbehållare med förbrukade köldmedium? OBS! Olika fyllnadsgrader förekommer, beroende på köldmedium. Överfyllning medför explosionsrisk.
                 • Ja
                 • Nej
                 • Ej relevant
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 Vakuumsugning
                  20. Vakuumsugning:
                   a) Säkerställs att risk för brandfarlig atmosfär inte uppstår vid användning av brandfarliga köldmedier?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   b) Går det att leda ut avblåsningsluften från vakuumpumpen eller kan punktutsug användas? OBS! Utloppsslang kan användas (max 10 m lång).
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   c) Tillåts allt köldmedium att ”koka av” i kompressorn?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   d) Om det uppstår oljedimma, vädras lokalen innan arbetet fortsätter?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   Avtappning och påfyllning av olja
                    21. För att förhindra halkolyckor:
                     a) Tas oljespill bort så snart det går?
                     • Ja
                     • Nej
                     • Ej relevant
                     Riskbedömning
                     • Låg
                     • Medel
                     • Hög
                     b) Används absorptionsmedel för borttagning av oljespill? OBS! Uppgifter om lämpligt absorptionsmedel finns i avsnitt 6 i resp. säkerhetsdatablad.
                     • Ja
                     • Nej
                     • Ej relevant
                     Riskbedömning
                     • Låg
                     • Medel
                     • Hög
                     Skyddsutrustning vid hantering av köldmedier och oljor
                      22. Används följande personlig skyddsutrustning:
                       a) Skyddskläder?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       b) Ärmskydd?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       c) Korgskyddsglasögon?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       d) Ögonduschflaskor, t.ex. i fickformat?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       e) Skyddshandskar, t.ex. engångsnitrilhandskar?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       f) Halvmask / helmask med partikelfilter P3 och gasfilter typ B om oljedimma har bildats? OBS! Gasfilter skyddar inte mot köldmediegaser
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       g) Knäskydd?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       h) Hörselskydd vid behov?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       i) Skyddsskor?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       23. Sköts all personlig skyddsutrustning enligt tillverkarnas anvisningar?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       24. Om man får olja eller köldmedium på kläderna, byter man om så snart det går?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       Trycksättning
                        25. Innan trycksättning med gas eller köldmedium sker, har en riskbedömning utförts? OBS! Riskbedömningen ska dokumenteras.
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        26. Utförs trycksättning av personal som har sakkunskap?
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        Läcksökning eller ingrepp
                         27. Vet den som ska utföra läcksökning om brandfarligt eller giftigt köldmedium används?
                         • Ja
                         • Nej
                         • Ej relevant
                         Riskbedömning
                         • Låg
                         • Medel
                         • Hög
                         28. Används utrustning anpassad till aktuellt köldmedium?
                         • Ja
                         • Nej
                         • Ej relevant
                         Riskbedömning
                         • Låg
                         • Medel
                         • Hög
                         29. Kalibreras läcksökningsutrustningen innan man går in i maskinrummet?
                         • Ja
                         • Nej
                         • Ej relevant
                         Riskbedömning
                         • Låg
                         • Medel
                         • Hög
                         30. Är läcksökningsutrustningen påslagen under hela ingreppet:
                          a) vid arbete med CO₂?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          b) vid arbete med system innehållande brandfarligt köldmedium?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          c) vid arbete med HFC?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          31. Vet kylmontörer att höga halter av köldmedium minskar syrehalten i lokalen?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          32. Är man alltid två vid läcksökning i slutna utrymmen eller i delar av utrymmen som ligger lägre än dörrar, t.ex. pumpgropar? OBS! Kvävningsrisk pga för låg syrehalt.
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          33. Är man observant på:
                           a) oljefläckar på maskindelar eller golv?
                           • Ja
                           • Nej
                           • Ej relevant
                           Riskbedömning
                           • Låg
                           • Medel
                           • Hög
                           b) om bubblor syns i systemets synglas i vätskeledningen?
                           • Ja
                           • Nej
                           • Ej relevant
                           Riskbedömning
                           • Låg
                           • Medel
                           • Hög
                           Hårdlödning
                            34. Kontrolleras att lödningsutrustning och tryckregulatorer är i gott skick?
                            • Ja
                            • Nej
                            • Ej relevant
                            Riskbedömning
                            • Låg
                            • Medel
                            • Hög
                            35. Vid lödning av kopparrör:
                             a) Används punktutsug om arbetsutrymmet är dåligt ventilerat? OBS! Inloppet ska placeras framför eller vid sidan av den som löder.
                             • Ja
                             • Nej
                             • Ej relevant
                             Riskbedömning
                             • Låg
                             • Medel
                             • Hög
                             b) Undviks övervärmning av kopparrör?
                             • Ja
                             • Nej
                             • Ej relevant
                             Riskbedömning
                             • Låg
                             • Medel
                             • Hög
                             c) Är arbetsområdet välstädat och fritt från brandfarligt material?
                             • Ja
                             • Nej
                             • Ej relevant
                             Riskbedömning
                             • Låg
                             • Medel
                             • Hög
                             36. Finns det alltid svetsvakt vid lödning?
                             • Ja
                             • Nej
                             • Ej relevant
                             Riskbedömning
                             • Låg
                             • Medel
                             • Hög
                             37. Hålls gasflaskorna i gaskärra under lödningen?
                             • Ja
                             • Nej
                             • Ej relevant
                             Riskbedömning
                             • Låg
                             • Medel
                             • Hög
                             38. Använder den som löder personlig skyddsutrustning som:
                              a) andningsskydd med partikel- och gasfilter? Friskluftshjälm kan behövas i trånga utrymmen.
                              • Ja
                              • Nej
                              • Ej relevant
                              Riskbedömning
                              • Låg
                              • Medel
                              • Hög
                              b) mörka skyddsglasögon? OBS! Det räcker med mörkhetsgraden 5–7.
                              • Ja
                              • Nej
                              • Ej relevant
                              Riskbedömning
                              • Låg
                              • Medel
                              • Hög
                              c) värmehandske?
                              • Ja
                              • Nej
                              • Ej relevant
                              Riskbedömning
                              • Låg
                              • Medel
                              • Hög
                              d) skyddskläder av antiflambehandlad bomull?
                              • Ja
                              • Nej
                              • Ej relevant
                              Riskbedömning
                              • Låg
                              • Medel
                              • Hög
                              Elarbete
                               39. Har kylmontören behörighet och / eller kompetens för att utföra de elarbeten som ingår i momenten?
                               • Ja
                               • Nej
                               • Ej relevant
                               Riskbedömning
                               • Låg
                               • Medel
                               • Hög
                               40. Bedöms alltid risker vid elarbete?
                               • Ja
                               • Nej
                               • Ej relevant
                               Riskbedömning
                               • Låg
                               • Medel
                               • Hög
                               41. Vid arbete i elskåp:
                                a) Arbetar man alltid strömlöst vid ingrepp i elskåpet?
                                • Ja
                                • Nej
                                • Ej relevant
                                Riskbedömning
                                • Låg
                                • Medel
                                • Hög
                                b) Om det behövs bättre belysning i elskåpet, används belysningsarmatur försedd med magnet som kan placeras var man vill i elskåpet?
                                • Ja
                                • Nej
                                • Ej relevant
                                Riskbedömning
                                • Låg
                                • Medel
                                • Hög
                                Arbete i små kyl- och frysrum
                                 42. Kontrolleras att dörrar till kyl- och frysrum kan öppnas inifrån? OBS! Vanligt att dörrhandtag skadats / saknas.
                                 • Ja
                                 • Nej
                                 • Ej relevant
                                 Riskbedömning
                                 • Låg
                                 • Medel
                                 • Hög
                                 43. Testas nödbelysning och nödsignalen innan man börjar arbeta?
                                 • Ja
                                 • Nej
                                 • Ej relevant
                                 Riskbedömning
                                 • Låg
                                 • Medel
                                 • Hög
                                 44. Används lämpliga kläder och handskar?
                                 • Ja
                                 • Nej
                                 • Ej relevant
                                 Riskbedömning
                                 • Låg
                                 • Medel
                                 • Hög
                                 Arbete i stora kyl- och frysrum
                                  45. Innan arbetet påbörjas, kontrolleras att:
                                   a) dörr till frysrummet lätt kan öppnas inifrån?
                                   • Ja
                                   • Nej
                                   • Ej relevant
                                   Riskbedömning
                                   • Låg
                                   • Medel
                                   • Hög
                                   b) nödsignalknapp (placerad högst 0,5 m över golv) är försedd med varselljus?
                                   • Ja
                                   • Nej
                                   • Ej relevant
                                   Riskbedömning
                                   • Låg
                                   • Medel
                                   • Hög
                                   c) nödsignal fungerar och går till en bemannad plats?
                                   • Ja
                                   • Nej
                                   • Ej relevant
                                   Riskbedömning
                                   • Låg
                                   • Medel
                                   • Hög
                                   d) golvet är rent och halkfritt (inga isfläckar)?
                                   • Ja
                                   • Nej
                                   • Ej relevant
                                   Riskbedömning
                                   • Låg
                                   • Medel
                                   • Hög
                                   e) nödbelysning fungerar?
                                   • Ja
                                   • Nej
                                   • Ej relevant
                                   Riskbedömning
                                   • Låg
                                   • Medel
                                   • Hög
                                   46. Vid arbete i frysrum, används:
                                    a) overall med huva av material med goda värmeisolerande egenskaper samt en mössa?
                                    • Ja
                                    • Nej
                                    • Ej relevant
                                    Riskbedömning
                                    • Låg
                                    • Medel
                                    • Hög
                                    b) skyddsskor med värmeisolerande sula och varma sockor?
                                    • Ja
                                    • Nej
                                    • Ej relevant
                                    Riskbedömning
                                    • Låg
                                    • Medel
                                    • Hög
                                    c) värmeisolerade handskar, ev tillsammans med handskar som skyddar mot skärskador?
                                    • Ja
                                    • Nej
                                    • Ej relevant
                                    Riskbedömning
                                    • Låg
                                    • Medel
                                    • Hög
                                    47. Tar man regelbundet pauser för uppvärmning om arbetet i kyl- / frysrum ska pågå i flera timmar?
                                    • Ja
                                    • Nej
                                    • Ej relevant
                                    Riskbedömning
                                    • Låg
                                    • Medel
                                    • Hög
                                    48. Vet alla att det är olämpligt att arbeta från stege eftersom underlaget kan vara halt? OBS! Titta alltid noga om det finns isfläckar på golvet.
                                    • Ja
                                    • Nej
                                    • Ej relevant
                                    Riskbedömning
                                    • Låg
                                    • Medel
                                    • Hög
                                    49. Om mobil plattform, t.ex. skylift, används, kontrolleras att:
                                     a) arbetsområdet markeras med kon så att truckar inte kör i dess närhet?
                                     • Ja
                                     • Nej
                                     • Ej relevant
                                     Riskbedömning
                                     • Låg
                                     • Medel
                                     • Hög
                                     b) arbetskorgen inte fylls så att det blir besvärligt att stå och arbeta där? OBS! Korgen ska aldrig överbelastas.
                                     • Ja
                                     • Nej
                                     • Ej relevant
                                     Riskbedömning
                                     • Låg
                                     • Medel
                                     • Hög
                                     c) endast kylmontörer med utbildning / kunskaper och skriftligt tillstånd från arbetsledaren kör skylift eller dylikt?
                                     • Ja
                                     • Nej
                                     • Ej relevant
                                     Riskbedömning
                                     • Låg
                                     • Medel
                                     • Hög
                                     50. Vid körning av mobil plattform:
                                      a) är man noga med att inte komma åt något som kan sätta plattformen i obalans?
                                      • Ja
                                      • Nej
                                      • Ej relevant
                                      Riskbedömning
                                      • Låg
                                      • Medel
                                      • Hög
                                      b) undviks körning med upplyft och belastad arbetskorg?
                                      • Ja
                                      • Nej
                                      • Ej relevant
                                      Riskbedömning
                                      • Låg
                                      • Medel
                                      • Hög
                                      Att arbeta säkert på tak
                                      51. Finns det lämpliga och framkomliga tillträdesvägar för tak?
                                      • Ja
                                      • Nej
                                      • Ej relevant
                                      Riskbedömning
                                      • Låg
                                      • Medel
                                      • Hög
                                      52. Finns det säkra tillträdesvägar, exempelvis fast takstege eller gångbrygga, till arbetsstället?
                                      • Ja
                                      • Nej
                                      • Ej relevant
                                      Riskbedömning
                                      • Låg
                                      • Medel
                                      • Hög
                                      53. Finns lämpliga fasta fästanordningar, t.ex. gångbrygga eller nockräcken, för linor till säkerhetsselar?
                                      • Ja
                                      • Nej
                                      • Ej relevant
                                      Riskbedömning
                                      • Låg
                                      • Medel
                                      • Hög
                                      54. Finns lämplig uppställningsplats för utrustning, material m.m. på taket?
                                      • Ja
                                      • Nej
                                      • Ej relevant
                                      Riskbedömning
                                      • Låg
                                      • Medel
                                      • Hög
                                      55. Undviks arbete på tak vid kraftigt snöoväder eller stark vind?
                                      • Ja
                                      • Nej
                                      • Ej relevant
                                      Riskbedömning
                                      • Låg
                                      • Medel
                                      • Hög
                                      56. Fallskydd:
                                       a) Används alltid fallskydd, t.ex. helsele eller fallskyddsväst, om skyddsräcke eller ställning saknas?
                                       • Ja
                                       • Nej
                                       • Ej relevant
                                       Riskbedömning
                                       • Låg
                                       • Medel
                                       • Hög
                                       b) Vet alla att midjebälte är olämpligt vid takarbete? OBS! Vid ett fall klarar man inte av att hänga i ett midjebälte mer än i få sekunder.
                                       • Ja
                                       • Nej
                                       • Ej relevant
                                       Riskbedömning
                                       • Låg
                                       • Medel
                                       • Hög
                                       57. Har säkerhetslinan:
                                        a) justeringslås?
                                        • Ja
                                        • Nej
                                        • Ej relevant
                                        Riskbedömning
                                        • Låg
                                        • Medel
                                        • Hög
                                        b) falldämpare eller säkerhetblock?
                                        • Ja
                                        • Nej
                                        • Ej relevant
                                        Riskbedömning
                                        • Låg
                                        • Medel
                                        • Hög
                                        58. Sköts och förvaras fallskyddsutrustningen enligt tillverkarens anvisningar?
                                        • Ja
                                        • Nej
                                        • Ej relevant
                                        Riskbedömning
                                        • Låg
                                        • Medel
                                        • Hög
                                        Information, utbildning m.m.
                                        59. Har kylmontören fått:
                                         a) information / utbildning om ergonomi, lyfthjälpmedel, olycksfallsrisker (risker med ström, kemikalier m.m.) och annat som rör verksamhetens arbetsmiljö?
                                         • Ja
                                         • Nej
                                         • Ej relevant
                                         Riskbedömning
                                         • Låg
                                         • Medel
                                         • Hög
                                         b) information om hur mobila plattformar ska användas?
                                         • Ja
                                         • Nej
                                         • Ej relevant
                                         Riskbedömning
                                         • Låg
                                         • Medel
                                         • Hög
                                         c) svets- och lödintyg om sådant krävs för arbetet?
                                         • Ja
                                         • Nej
                                         • Ej relevant
                                         Riskbedömning
                                         • Låg
                                         • Medel
                                         • Hög
                                         60. Finns en plan för att hålla kylmontörernas kunskap aktuell?
                                         • Ja
                                         • Nej
                                         • Ej relevant
                                         Riskbedömning
                                         • Låg
                                         • Medel
                                         • Hög
                                         Ensamarbete
                                         61. Vid ensamarbete som innebär särskilda risker:
                                          a) Kan kylmontören få snabb hjälp i en nödsituation, t.ex. via mobiltelefon?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          b) Begränsas ensamarbete genom att arbetsledare eller andra besöker / ringer den som arbetar ensam?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          c) Kan något annat göras?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          62. Vet alla att ensamarbete inte är tillåtet i lokaler där det finns anledning att misstänka förekomst av höga köldmediehalter?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          Olyckor och allvarliga tillbud
                                          63. Finns det fungerande rutiner för anmälan av allvarliga olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          64. Vidtas åtgärder omgående vid olyckor med köldmedium, el m.m?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          65. Informeras personalen när olyckor och allvarliga tillbud har inträffat?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          66. Finns det beredskap för:
                                           a) första hjälpen? Utbildning och praktisk övning i L-ABC bör alltid ingå.
                                           • Ja
                                           • Nej
                                           • Ej relevant
                                           Riskbedömning
                                           • Låg
                                           • Medel
                                           • Hög
                                           b) att hantera akuta krissituationer vid allvarliga olyckor med svåra personskador eller dödsfall?
                                           • Ja
                                           • Nej
                                           • Ej relevant
                                           Riskbedömning
                                           • Låg
                                           • Medel
                                           • Hög
                                           c) att stödja personalen efter allvarliga olyckor?
                                           • Ja
                                           • Nej
                                           • Ej relevant
                                           Riskbedömning
                                           • Låg
                                           • Medel
                                           • Hög
                                           67. Vet alla kylmontörer:
                                            a) Vilka rutiner som gäller för första hjälpen?
                                            • Ja
                                            • Nej
                                            • Ej relevant
                                            Riskbedömning
                                            • Låg
                                            • Medel
                                            • Hög
                                            b) Hur krisstödet är ordnat på företaget?
                                            • Ja
                                            • Nej
                                            • Ej relevant
                                            Riskbedömning
                                            • Låg
                                            • Medel
                                            • Hög
                                            Övrigt
                                            Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan
                                             Testa att fylla i dokumentmallen

                                             Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                                             Klicka för att gå vidare och fylla i

                                             I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                                             Kylinstallationsarbeten – Servicearbeten är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra