Checklista Riskbedömning – för hantering av kemiskt ämne

Detta är en Riskbedömningsmall för hantering av kemiskt ämne hämtad från Arbetsmiljöverkets hemsida.

Checklista Riskbedömning – för hantering av kemiskt ämne

Vad Checklista Riskbedömning – för hantering av kemiskt ämne innehåller?

Checklista Riskbedömning - för hantering av kemiskt ämne
Företag
  Objekt
   Datum
     Farliga kemiska ämnen som förekommer
     Ämnen som används/förvaras:
      Ämnen som bildas:
       Ämne
       Namn på ämne
        Inandning
         Ämnet skadar redan vid kortvarig exponering för små mängder.
         • Ja
         • Nej
          Ämnet skadar vid långvarig eller upprepad exponering av små mängder.
          • Ja
          • Nej
           Ämnet skadar vid exponering för större mängder.
           • Ja
           • Nej
            Hur lätt kommer ämnet upp i luften? (Välj ett alternativ.)
             Ämnet är mycket flyktigt eller bildar lätt dammoln.
             • Ja
             • Nej
              Ämnet är måttligt flyktigt eller kan avge dammpartiklar som snabbt lägger sig.
              • Ja
              • Nej
               Ämnet är inte flyktigt eller kan inte bilda damm.
               • Ja
               • Nej
                Vid vilka arbetsmoment kan arbetstagare utsättas för ångor eller damm?
                 Kan exponeringen under de olika momenten bli så omfattande att man kan skadas på sikt?
                  Finns det ett hygieniskt gränsvärde?
                   Behövs exponeringsmätning eller är det ändå tydligt att gränsvärdet inte överskrids?
                    Vilka skyddsåtgärder behövs under olika arbetsmoment?
                     Vilka oplanerade händelser skulle kunna medföra höga lufthalter?
                      Vilka åtgärder, instruktioner och vilken utrustning behövs för att olycksberedskapen ska vara god?
                       Hudkontakt
                        Kan tas upp genom huden och skada andra organ.
                        • Ja
                        • Nej
                         Huden skadas direkt (oftast genom att det är starkt frätande).
                         • Ja
                         • Nej
                          Hudskada uppstår om ämnet får vara kvar på huden.
                          • Ja
                          • Nej
                           Bestående skada (till exempel cancer eller allergi).
                           • Ja
                           • Nej
                            Övergående skada (läker om exponeringen upphör).
                            • Ja
                            • Nej
                             Vid vilka arbetsmoment kan arbetstagare utsättas för sådan hudkontakt eller stänk som kan skada på kort eller lång sikt?
                              Vilka skyddsåtgärder behövs då?
                               Vilka oplanerade händelser kan medföra stänk eller översköljning?
                                Vilka åtgärder, instruktioner och vilken utrustning behövs för att olycksberedskapen ska vara god?
                                 Brandfarlighet/explosionsfara
                                  Mycket eller extremt brandfarligt (flampunkt <23 °C)
                                  • Ja
                                  • Nej
                                   Brandfarligt (flampunkt >23-60 °C)
                                   • Ja
                                   • Nej
                                    Annan klassificering avseende brand-, reaktionseller explosionsrisk
                                    • Ja
                                    • Nej
                                     Kan det finnas ångor som kan antändas eller att det bildas ångor någonstans?
                                      Finns det risk för antändning respektive reaktion? - öppen eld, heta ytor eller gnistor? - andra omständigheter som kan orsaka reaktionerna?
                                       Vilka förändringar behöver ni göra för att undvika brand/explosion?
                                        Vilka oplanerade händelser kan medföra brand eller explosion?
                                         Vilka åtgärder, instruktioner och vilken utrustning behövs för att olycksberedskapen ska vara god?
                                          Förtäring
                                           Akut giftigt om man får i sig små mängder
                                           • Ja
                                           • Nej
                                            Kan skada på sikt om spårmängder kommer in i munnen via exempelvis fingrar.
                                            • Ja
                                            • Nej
                                             Ämnet är olämpligt att förtära. (Gäller alla farliga ämnen.)
                                             • Ja
                                             • Nej
                                              Är arbetsmetoden sådan att hudkontakt undviks?
                                               Håller ni andningsskydd och handskar rena?
                                                Har ni förebyggt spridning av ämnet till andra lokaler?
                                                 Tvättar personalen sig före raster och toalettbesök?
                                                  Andra farliga egenskaper
                                                   Kan ämnet reagera häftigt med annat ämne eller vid vissa förhållanden (exempelvis värme, strålning)?
                                                   • Ja
                                                   • Nej
                                                    Kan ämnet skada vissa material?
                                                    • Ja
                                                    • Nej
                                                     Kan egenskaperna utgöra en risk i hanteringen?
                                                      Vilka förändringar behöver göras?
                                                       Finns det oplanerade händelser som kan få farliga följder?
                                                        Vilka åtgärder, instruktioner och vilken utrustning behövs för att olycksberedskapen ska vara god?
                                                         Kommentarer
                                                          Närvarande:
                                                           Instruktion tas fram av:
                                                            Underskrift
                                                             Testa att fylla i dokumentmallen

                                                             Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                                                             Klicka för att gå vidare och fylla i

                                                             I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                                                             Checklista Riskbedömning – för hantering av kemiskt ämne är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra