Vad är luftflödesmätning för något?

4.3.2024 | Blogg

Framsida > Blogg > Vad är luftflödesmätning för något?  •  Skriven av jerry


Vad innebär luftflödesmätning? Har du funderat på dess betydelse? Genom denna artikel hoppas vi kunna besvara din frågeställning kring ämnet. Kort sagt är luftflödesmätning en metod för att fastställa den optimala luftvolymen i en bostad eller ett specifikt rum i en byggnad. Metoden hjälper även till att undvika problem med över- eller undertryck i byggnaden, vilket är avgörande för att säkerställa en hälsosam och komfortabel inomhusmiljö.

Varför är det viktigt att regelbundet utföra luftflödesmätningar?

Det finns flera anledningar till detta:

Undvik dålig ventilation

Regelbundna kontroller kan förhindra dålig ventilation i byggnader, vilket kan ha allvarliga konsekvenser för både huset och hälsan. Genom att arbeta regelbundet med luftflödesmätningar och besiktningar kan man diagnostisera och åtgärda eventuella problem med ventilationssystemet.

Säkerställ effektiv ventilation

Regelbundna mätningar är avgörande för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar effektivt och ger insikt i luftcirkulationen för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö och förebygga fukt- och mögelproblem.

Optimering av energianvändning

Luftflödesmätningar hjälper även till att optimera energianvändningen i byggnader genom att justera ventilationssystemet för att minimera onödig energiförbrukning.

Hälsosam inomhusmiljö

Luftflödesmätningar är kopplade till att säkerställa god inomhusluftkvalitet och minska risken för luftburna föroreningar, vilket bidrar till en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

Förebyggande av hälsoproblem

Genom regelbunden mätning kan man förebygga hälsoproblem som huvudvärk och trötthet som kan uppstå vid dålig inomhusluftkvalitet.

Upptäcka potentiella problem i tid

Luftflödesmätningar fungerar som ett förebyggande verktyg genom att upptäcka potentiella problem i ventilationssystemet i tid, vilket möjliggör åtgärder innan problemen blir större och dyrare att åtgärda.

Får jag presentera egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Vem ansvarar för korrekta luftvolymer i en byggnad?

Byggnadens ägare har ansvaret för att ventilationssystemet fungerar korrekt och för att det finns tydliga drifts- och skötselinstruktioner. I hyreslägenheter är det hyresvärdens ansvar, medan i bostadsrättsföreningar ligger ansvaret hos föreningens styrelse.

Hur utförs en luftflödesmätning i praktiken?

För att utföra lufsflödesmättningar finns det olika former av mätverktyg som hjälper att utföra själv mättningen. Utöver detta måste man ha tillgång till dokumentationsmallar där personen som utför luftflödesmättningen även ska dokumentera sina slutsatser. Men hur går en luftflödesmättning till i praktiken? Här nedan han vi skapat en lista på det vanligaste sättet att utföra denna kontroll.

1. Förberedelser för mätning

Innan man påbörjar mätningen, måste man se till att alla fönster och dörrar är stängda för att undvika extern påverkan på luftflödet. Vidare bör man kontrollera att ventilationssystemet är i drift och fungerar som det ska.

2. Placering av mätutrustning

Luftflödesmätaren ska sedan placeras på en strategisk punkt i ventilationssystemet. Detta kan vara vid tilluftskanalerna, frånluftskanalerna eller vid själva ventilationsenheten. Det gäller att se till att mätaren är säkert fastsatt och inte hindrar luftflödet.

3. Mätning av till- och frånluftsflöden

Efter detta startar man sedan mätningen och observerar resultaten för både tilluft och frånluft. Detta ger en tydlig indikation på hur luften cirkulerar genom systemet. Man bör likaså även notera eventuella avvikelser eller ojämnheter i luftflödet.

4. Justering av ventilationssystemet

Baserat på resultaten från mätningen, ska man sedan justera inställningarna för ventilationssystemet för att balansera till- och frånluftsflödena. Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner och riktlinjer för att undvika överdrivna justeringar.

5. Återkommande mätningar och uppföljning

Man bör sedan genomföra regelbundna luftflödesmätningar för att övervaka och säkerställa att ventilationssystemet fortsätter att fungera optimalt. Upprepa justeringar och finjusteringar vid behov för att anpassa ventilationen till förändrade förhållanden.

6. Ventilationsrengöring

Vid behov, ska man även genomföra en ventilationsrengöring för att säkerställa att kanaler och filter är fria från hinder och föroreningar. Man ska använda lämpliga rengöringsmetoder och produkter för att upprätthålla systemets effektivitet.

7. Anlita professionell hjälp vid komplexa problem

Om ni stöter på komplexa problem eller om ventilationssystemet kräver specialiserad expertis, överväg att anlita ett professionellt företag. De kan hjälpa er styra upp allt som berör mer komplexa problem.

Vill ni införskaffa digitala luftflödesmätningsprotokoll?

Det finns flera dokumentmallar som kan användas när man utför luftflödesmätningar. Ett tips från vår sida är att digitalisera arbetet med dessa dokumentmallar. Vi på Easoft har till exempel utvecklat digitala dokumentmallar som du kan använda vid dina luftflödesmätningar. Genom att använda vårt system kan du direkt dokumentera resultatet av mätningen via din mobil eller surfplatta. Därefter kan du omedelbart skicka dokumentet från mätplatsen till alla berörda parter som behöver det. Att arbeta med luftflödesmätningar med hjälp av vårt system är extremt enkelt och tidsbesparande.


Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är